855 - 12 44 00 22
info@ncac.org.kh
Name Of DocumentDate / YearView / Download
Ouch Vutthy January 21, 2015 View   /   Download
Koeut Vannrith January 21, 2015 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤ December 28, 2014 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣ December 28, 2014 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២ December 28, 2014 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១ December 28, 2014 View   /   Download
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា December 28, 2014 View   /   Download
សេចក្តីគំណត់ចំពោះមាត្រាណីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤ គន្ថីទី៦ December 28, 2014 View   /   Download
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣ គន្ថីទី ៥ January 04, 2015 View   /   Download
ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋវេណី ២០១១ January 04, 2015 View   /   Download
សេចក្តីកំត់ចំពោះមាត្រាណីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២ គន្ថីទី១ ទី៣ January 04, 2015 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥ January 04, 2015 View   /   Download
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦ January 04, 2015 View   /   Download
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទង់នឹងឋានបុគ្គល
និងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជា
បណ្តឹងព្រមទាំងសេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗ
January 15, 2015 View   /   Download
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវវេណី ភាគ៦ គន្ថីទី ៨ ទី៩ January 04, 2015 View   /   Download
​សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និងការចាត់ចែងរក្សាការពារ January 04, 2015 View   /   Download
សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១ នីតិវិធីបណ្តឹង January 04, 2015 View   /   Download
សេចក្តីកំនត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវវេណី ភាគ២ គន្ថីទី៤ January 04, 2015 View   /   Download
សេចក្តីកំនត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវវេណី ភាគ៥ គន្ថីទី៧ January 04, 2015 View   /   Download
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល January 04, 2015 View   /   Download
Visitors Number
00018651