1. ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ឆ្នាំ​២០០៧ ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ                                        
  • មាត្រា ១. ច្បាប់​ទូទៅ​នៃ​នីតិឯកជន
  • មាត្រា ២. គោលការណ៍​ជា​មូលដ្ឋាន
  • មាត្រា ​៣. គោលការណ៍​ស្វ័យភាព​នៃ​បុគ្គល​ឯកជន​
  • មាត្រា ៤. ការហាមឃាត់​មិនឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សិ​ទិ្ធ​ដោយ​បំពាន​
  • មាត្រា ៥. គោលការណ៍​នៃ​ភាព​សុចរិត និង​ភាពស្មោះត្រង់​
 1. ច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី (២០១១)
  • មាត្រា ៤. កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការអនុវត្ត​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​
  • មាត្រា ​៥. គោលការណ៍​នៃ​ការអនុវត្ត​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​
  • មាត្រា ៧៥. បញ្ញត្តិ​សន្មត​
  • មាត្រា ៧៦. អាទិភាព​រវាង​ប្រតិបត្តិការ​ដោយយោង​តាមច្បាប់​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​ដែលមាន​ កិច្ចធានា និង​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការ​ដោយ​យោងតាម​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​